LICENCJA NA ZNAK TOWAROWY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZNAKU TOWAROWEGO
ZAWIERANIE UMOWY NA WYKORZYSTANIE ZNAKU TOWAROWEGO

 

I. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZNAKU TOWAROWEGO

§1

1. Znak towarowy SALUBRIS w formie słowno-graficznej i słownej jest własnością SALUBRIS Sp. z o.o. i SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. k, z siedzibą przy ul. Zielonej 15, 33-170 Tuchów, NIP: 9930224796, REGON 851803964, zarejestrowanym pod numerem prawa wyłączności: 279166; 300724. 

2. Prawo do korzystania ze zdjęcia i/lub znaku towarowego SALUBRIS przysługuje tylko osobie lub podmiotom, które/a współpracuje z SALUBRIS Sp. z o.o. lub SALUBIRS Sp. z o.o. Sp. k, zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała go oraz uzupełniła i przesłała Formularz Zgłoszeniowy – Korzystanie ze znaku towarowego w formie słownym lub słowno-graficznym.

§2

1. Zdjęcie SALUBRIS może być wykorzystywane w dostępnej wersji kolorystycznej (a w drukowanych materiałach także w wersji czarno-białej).

2. Zdjęcie SALUBRIS nie może być poddawane żadnej modyfikacji, zwłaszcza zdjęcie zawierające wizerunek osoby fizycznej (bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody uprawnionego pracownika SALUBRIS oraz osoby, której wizerunek wykorzystano).

3. Zdjęcie SALUBRIS może być wykorzystywane tylko w okresie współpracy z firmą SALUBRIS Sp. z o.o. lub SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. k.

4. W przypadku publikacji on-line należy wskazać w Formularzu Zgłoszeniowym wszystkie adres www, w których zdjęcie SALUBRIS będzie wykorzystywane.

5. Projekty graficzne stworzone z wykorzystaniem zdjęć SALUBRIS wymagają uzyskania zgody na publikację od uprawnionego pracownika SALUBRIS.

6. Po zakończeniu współpracy zdjęcie SALUBRIS należy usunąć ze wszystkich serwisów internetowych, w których je opublikowano oraz zaprzestać drukowania materiałów informacyjno-reklamowych z użyciem zdjęcia SALUBRIS.

7. Zdjęcie SALUBRIS nie może być udostępnione osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego pracownika SALUBRIS.

8. SALUBRIS Sp. z o.o. oraz SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo cofnąć powyższe zezwolenie bez podania przyczyny.

§3

1. Korzystanie ze znaku towarowergo w formie słownej SALUBRIS następuje poprzez wyrażenie w formie pisemnej zgody przez Zarząd SALUBRIS.

2. Zarząd SALUBRIS Sp. z o.o. lub SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. k opiniuje czy w ramach konkretnego przypadku wykorzystania znaku towarowego w formie słownej należy podpisać umowę oraz czy korzystanie będzie odpłatne. 

3. SALUBRIS Sp. z o.o. oraz SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. k nie pobiera opłat za zgodne z przepisami prawa, regulaminem podmiotu leczniczego, prawidłowym wykazaniem wizerunku przedsiębiorstwa korzystanie ze znaku towarowego w formie słownej - nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaku towarowego.  

 

II. WZÓR UMOWY NA KORZYSTANIE ZE ZNAKU TOWAROWEGO

 

UMOWA WYKORZYSTANIA ZNAKU TOWAROWEGO
I INNYCH PRAW ZALEŻNYCH

Zawarta dnia __________________
w __________________  pomiędzy

SALUBRIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zielonej 15, 33-170 Tuchów, NIP: 9930224796, KRS 0000092879, REGON 851803964

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu 

Dominika Lipensky

zwaną w dalszej części umowy Właścicielem,

a

_____________________________________________________

z siedzibą w _______, NIP: _______________, KRS ___________

REGON ________________

reprezentowany/a przez

___________________

___________________

zwanym w dalszej części umowy Korzystającym.

§ 1

Właściciel oświadcza, że posiada sprawdzoną koncepcję świadczenia usług medycznych w sieci niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej pod firmą SALUBRIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zielonej 15, 33-170 Tuchów, NIP: 9930224796, KRS 0000092879, REGON 851803964 prowadzonych przez personel przeszkolony według tych samych zasad i standardów, z użyciem jednakowego sprzętu medycznego.

§ 2

1.  Właściciel zezwala Korzystającemu na korzystanie z wyszczególnionych praw Właściciela, na który składają się: prawo do używania firmy, znaku towarowego i logo Właściciela, jednolite zasady i standardy przeszkolenia personelu i obsługi pacjentów, (opcjonalnie: wystrój i stylistyka zakładu opieki zdrowotnej, jednolity strój obsługi, te same godziny i dni świadczenia usług medycznych we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej w sieci), a także wspólne promocje i reklama.

2.  Szczegółowy opis poszczególnych elementów zawiera załącznik nr 1 do umowy.

3.  Korzystający nie może przenosić praw do pakietu na inne osoby.

§ 3

Korzystający zobowiązuje się podjąć działalność gospodarczą w sieci SALUBRIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zielonej 15, 33-170 Tuchów, NIP: 9930224796, KRS 0000092879, REGON 851803964 i oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu rozwijania działalności oraz utrzymania jednolitego wizerunku i reputacji sieci.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od __________________ do _____________________ Przed upływem terminu strony mogą przedłużyć umowę na dalszy okres.

§ 5

1.  (Opcjonalnie) Korzystajacy oświadcza, że wyboru i lokalizacji lokalu, w którym będzie świadczył usług medyczne dokona w porozumieniu i za zgodą Właściciela.

2.  Korzystający jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia tylko jednego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w __________.

3.  Koszty najmu lokalu poniesie wyłącznie Korzystający, który będzie świadczył usługi medyczne we własnym imieniu i na własny rachunek, lecz pod firmą Właściciela.

4.  Sprzęt medyczny, urządzenia oraz wyposażenie zakładu opieki medycznej dostarczy Właściciel, na koszt Korzystającego.

5.  Korzystający oświadcza, że zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w umowie, rozpocznie działalność od dnia ________________.

§ 6

Właściciel zobowiązuje się do:

1.   Pomocy w wyborze lokalizacji zakładu opieki zdrowotnej.

2.   Sporządzenia planów zakupu sprzętu medycznego oraz urządzeń i wystroju zakładu opieki zdrowotnej.

3.   Sporządzenia okresowych planów finansowych i reklamowych sieci.

4.   Ustalenia wymagań stawianych personelowi i określenia kryteriów naboru pracowników i lekarzy.

5.   Udzielenia wskazówek organizacyjnych w zakresie świadczenia usług medycznych.

6.   Przeprowadzania okresowych szkoleń pracowników Korzystającego.

7.   Stałego wspierania Korzystajacego doradztwem ekonomicznym, prawnym i finansowym.

8.  Bieżącego informowania Korzystajacego o wynikach badań rozwojowych i prognozach rynkowych oraz o wszelkiego rodzaju innowacjach i ulepszaniu systemu.

9. Organizowania promocji i reklam ogólnokrajowych oraz lokalnych.

§ 7

Korzystający zobowiązuje się:

1.   Do poniesienia wydatków koniecznych do utworzenia przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Właściciela.

2.   Nie przenosić praw do całości lub części pakietu franchisingowego na innych przedsiębiorców na obszarze objętym porozumieniem tworzącym sieć.

3.   Nie wykorzystywać know-how w celach innych niż przewidziane w umowie.

4.   Do brania udziału w szkoleniach organizowanych przez Właściciela.

5.   Przestrzegać wymagań Właściciela  dotyczących używanego sprzętu medycznego oraz wyposażenia i wyglądu zakładu.

6.   Do niezmieniania lokalizacji bez zgody Właściciela.

7.   Do nie konkurowania w czasie trwania niniejszej umowy oraz do roku po jej rozwiązaniu z Właścicielem oraz innym Korzystającym działającym na terenie, na którym Korzystającym dotychczas korzystał z firmy Korzystającego.

8.   Do nie nabywania w kapitale konkurencyjnej firmy udziałów lub akcji, które dałyby Korzystającemu prawo wpływania na decyzje władz tej firmy.

§ 8

Korzystający zobowiązuje się do uiszczenia:

1.   Jednorazowej opłaty licencyjnej w zamian za udostępnienie pakietu praw w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięc tysięcy złotych 00/100) płatnej w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności pod znakiem towarowym Właściciela.

2.   Comiesięcznych opłat na rzecz Właściciela w wysokości 5% miesięcznego obrotu płatnych do 5-go dnia każdego miesiąca.

3.   Dodatkowych kwartalnych opłat w wysokości 5 % obrotu na poczet funduszu reklamowego, z którego są finansowane kampanie reklamowe całej sieci.

4.     Pkt. powyższych nie stosuje się w przypadku wyboru innej opcji w zakresie współpracy, wskazanej w cenniku opłat za korzystanie ze znaku towarowego. 

§ 9

Właściciel ma prawo do przeprowadzania okresowych, jednak nie częściej niż raz na kwartał, wyrywkowych kontroli działalności Korzystającego, w szczególności ma zapewniony dostęp do wszelkiej dokumentacji rachunkowej i finansowej związanej ze świadczeniem usług medycznych.

§ 10

Z ważnych powodów strony mogą odstąpić od umowy, w szczególności jeśli Korzystający:

-  zalega z opłatami, o których mowa w § 8 umowy;

-  nie udostępnia Właścicielowi ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania postanowień niniejszej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ZNAKU TOWAROWEGO

OPCJA 1:

Jednorazowej opłaty licencyjnej w zamian za udostępnienie pakietu praw w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięc tysięcy złotych 00/100).

Comiesięczne opłaty na rzecz Właściciela w wysokości 5% miesięcznego obrotu płatnych do 5-go dnia każdego miesiąca.

OPCJA 2: 

Comiesiędzne opłaty na rzecz Właściciela w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), płatne do 5-go dnia każdego miesiąca.

OPCJA 3:

Coroczna opłata za korzystanie z samego znaku towarowego Właściciela w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).