REGULAMIN ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA PRYWATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OŚRODKU ZDROWIA SALUBRIS

  

Regulamin porządkowy określa sposób świadczenia prywatnych usług medycznych pacjentom.

Salubris Sp. z o. o. organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

1. Rejestracja pacjentów odbywa się:

a. telefonicznie,

b. osobiście,

c. przez upoważnionych członków rodziny, lub przez osoby trzecie,

d. mailowo,

e. za pośrednictwem strony internetowej z wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia.

2. Pracownik rejestracji dzień przed wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia, sms'em, mailowo lub telefonicznie potwierdza wizytę (w zależności jakie dane zostały podane).

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia się pacjenta lub w innym terminie z nim uzgodnionym. W przypadku zmiany terminu pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta i ustala nowy termin udzielenia świadczenia.

a. W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę pacjent przechodzi na koniec kolejki;

b. cennik świadczeń dostępny jest na stronie internetowej oraz w placówkach;

c. opłaty za świadczenie dokonywane są w rejestracji, przed przystąpieniem do świadczenia usługi lub poprzez płatności elektroniczne. Pacjent otrzymuje wydruk z kasy fiskalnej.

4. Pacjent może zapłacić za usługę kartą płatniczą lub poprzez płatność elektroniczną. 

a. Operatorem płatności elektronicznych dokonywanych na stronie Salubris Sp. z o.o. jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

b. W przypadku dokonania płatności kartą w przychodni (poprzez terminal) przynajmniej 24 godziny przed skorzystaniem z wizyty lub konsultacji, lub w przypadku dokonania płatności elektronicznej przed wizytą oraz niepojawienia się Pacjenta na umówioną wizytę lub konsutlację, płatność nie podlega zwrotowi. Płatność podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeśli Pacjent udowodni, że nie pojawił się na umówionej konsultacji lub wizycie z powodów niezależnych od niego, z tym, że powyższe wymaga udowodnienia, a nie uprawdopodobnienia (tłumaczenie, że np. auto się zepsuło nie zostanie przyjęte za podstawę do zwrotu, w takiej sytuacji należy okazać udokumentowany powód np. dokumenty odholowania pojazdu). Ciężar dowodu (zgodnie z art. 6 k.c.) spoczywa na Pacjencie dochodzącym zwrotu.

c. Koszt opłaconej wizyty nie podlega także zwrotowi, niezależnie czy podmiot leczniczy Salubris Sp. z o.o. poniósł realną szkode czy nie, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w ust. 5 pkt. b). 

d. Opłacenie wizyty lub konsultacji poprzez płatność elektroniczną nie oznacza, że Pacjent może przyjść w jakichkolwiek godzinach pracy przychodni. W związku z płatnością elektroniczną, Pacjent zobowiązany jest uzgodnić termin wizyty lub konsultacji. Zalecane jest aby Pacjent uczynił to przed dokonaniem płatności. 

e. Wysokość realnej wizyty może się różnić od płatności dokonanej przez płatności elektrocznicznej, w przypadku gdy lekarz poinformuje Cię, że wymagane jest dodatkowe badanie. Jeżeli wyrazisz zgodę na dodatkowe badanie, będziesz zobowiązany/a do dopłaty w rejestracji podmiotu leczniczego.

f. W przypadku odwołania wizyty lub konsultacji z przyczyn niezależnych od Salubris Sp. z o.o., dokonana opłata podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia, w którym miała odbyć się wizyta lub konsultacja. 

5. Przychodnia zawsze wystawia paragon. Na życzenie pacjenta przychodnia wystawia fakturę.

6. Faktura może być w wersji papierowej lub elektronicznej. Fakturę papierową pacjent otrzymuje na miejscu bądź jeżeli wystawienie jej od razu jest niemożliwe otrzymuje ją drogą pocztową, listem zwykłym. Faktura elektroniczna zostaje wysłana na adres e-mail podany przez pacjenta.

7. W ramach świadczeń prywatnych usług medycznych Salubris Sp. z o.o. zapewnia odpłatnie dostęp do badań diagnostycznych, zabiegów oraz do konsultacji lekarskich. Informacje o zakresie dostępnych świadczeń umieszczone są na stronie internetowej zakładu. Szczegółowych informacji o pełnym zakresie dostępnych świadczeń udziela rejestracja bezpośrednio w poradni lub telefonicznie w godzinach pracy poradni.

8. Pacjent prywatny ponosi ciężar kosztów wszystkich innych badań lekarskich i diagnostycznych bezpośrednio u świadczeniodawcy wykonującego te usługi medyczne. Jeśli dodatkowe usługi medyczne wykonywane są w Ośrodku Zdrowia Salubris opłaty uiszcza się zgodnie z cennikiem w rejestracji Ośrodka Zdrowia Salubris.

9. Świadczenia zdrowotne udzielane są właściwymi metodami i środkami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zakresem kompetencji lekarza POZ oraz AOS, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z najwyższym poszanowaniem praw pacjenta.

10. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta. 

11. Ośrodek czynny jest w dni robocze w godzinach 08.00 - 18.00.

a. Ośrodek zdrowia może być czynny krócej.

12. Świadczenia są udzielane przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń i wprowadzonych do obrotu i użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Ośrodek prowadzi dokumentacje medyczną i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a. dokumentacja medyczna pacjentów stanowi własność podmiotu leczniczego Salubris Sp. z o.o.

b. pacjent ma prawo do uzyskania kopii własnej dokumentacji medycznej

c. sprawy udzielania informacji o pacjencie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej uregulowane są regulaminem organizacyjnym Ośrodka Zdrowia Salubris.

14. Lekarze i pracownicy Ośrodka oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Ośrodka zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisu ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i ponoszą materialną odpowiedzialność za skutki jej naruszenia.

 

INSTRUKCJA ZAMÓWIENIA WIZYTY Z PŁATNOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Zapoznaj się z ofertą wizyt prywatnych;

2. Skontaktuj się z oddziałem podmiotu leczniczego aby ustalić szczegóły, takie jak: koszt wizyty (przeiwdywania dod. kosztów np. analityki), termin wizyty, inne wymagane / zalecane dokumenty;

a) czasami zalecane jest wykonanie badań analitycznych przed "główną" konsultacją specjalistyczną (zaoszczędzi to Twój czas i pieniądze);

3. Opłać wizytę, zgodnie z informacją uzyskaną od Pracowników podmiotu leczniczego;

4. Pojaw się na wizycie; 

 

 

Regulamin obowiązuje od: 19 stycznia 2023 r.