REGULAMIN ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA PRYWATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OŚRODKU ZDROWIA SALUBRIS

  

Regulamin porządkowy określa sposób świadczenia prywatnych usług medycznych pacjentom.

Salubris Sp. z O. O. organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

1. Rejestracja pacjentów odbywa się:

a. telefonicznie

b. osobiście

c. przez upoważnionych członków rodziny, lub przez osoby trzecie

d. za pośrednictwem strony internetowej z wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia.

2. Pracownik rejestracji dzień przed wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia telefonicznie potwierdza wizytę.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia się pacjenta lub w innym terminie z nim uzgodnionym. W przypadku zmiany terminu pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta i ustala nowy termin udzielenia świadczenia.

b. W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę pacjent przechodzi na koniec kolejki

b. cennik świadczeń dostępny jest na stronie internetowej oraz w placówkach

c. opłaty za świadczenie dokonywane są w rejestracji, przed przystąpieniem do świadczenia usługi. Pacjent otrzymuje wydruk z kasy fiskalnej.

4. Pacjent może zapłacić za usługę gotówką lub kartą płatniczą

5. Na życzenie pacjenta przychodnia wystawia fakturę.

6. Faktura może być w wersji papierowej lub elektronicznej. Fakturę papierową pacjent otrzymuje na miejscu bądź jeżeli wystawienie jej od razu jest niemożliwe otrzymuje ją drogą pocztową, listem zwykłym. Faktura elektroniczna zostaje wysłana na adres e-mail podany przez pacjenta.

7. W ramach świadczeń prywatnych usług medycznych Salubris Sp. z o.o. zapewnia odpłatnie dostęp do badań diagnostycznych, zabiegów oraz do konsultacji lekarskich. Informacje o zakresie dostępnych świadczeń umieszczone są na stronie internetowej zakładu. Szczegółowych informacji o pełnym zakresie dostępnych świadczeń udziela rejestracja bezpośrednio w poradni lub telefonicznie w godzinach pracy poradni.

8. Pacjent prywatny ponosi ciężar kosztów wszystkich innych badań lekarskich i diagnostycznych bezpośrednio u świadczeniodawcy wykonującego te usługi medyczne. Jeśli dodatkowe usługi medyczne wykonywane są w Ośrodku Zdrowia Salubris opłaty uiszcza się zgodnie z cennikiem w rejestracji Ośrodka Zdrowia Salubris.

a. Pacjent ma obowiązek potwierdzić termin wizyty przynajnniej 48h przed datą realizacji - w tym celu rejestracja podmiotu leczniczego SALUBRIS będzie próbowała kontaktować się z Pacjentem. Jeżeli rejestracja SALUBRIS nie będzie miała możliwości potwierdzenia terminu realizacji wizyty (brak kontaktu telefonicznego, m@ilowego etc. - wystarczy jedna opcja do zachowania zasady) w terminie przynajmniej 24h przed realizacją wizyty - termin realizacji wizyty zostaje odwołany dla konkretnego Pacjenta.

b. Jeżeli Pacjent - wg. pkt a. - potwierdzi realizację wizyty jednak na zarezerwowaną wizytę nie przybędzie - SALUBRIS będzie uprawnione do dochodzenia odszkodowania.

9. Świadczenia zdrowotne udzielane są właściwymi metodami i środkami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zakresem kompetencji lekarza POZ oraz AOS, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z najwyższym poszanowaniem praw pacjenta.

10. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta. 

11. Ośrodek czynny jest w dni robocze w godzinach 08.00 - 18.00. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń w Poradni umieszczane są na stronie internetowej zakładu.

a. Ośrodek zdrowia może być czynny krócej.

12. Świadczenia są udzielane przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń i wprowadzonych do obrotu i użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Ośrodek prowadzi dokumentacje medyczną i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a. dokumentacja medyczna pacjentów stanowi własność podmiotu leczniczego Salubris Sp. z o.o., Salubris Sp. z o.o. Sp. k.

b. pacjent ma prawo do uzyskania kopii własnej dokumentacji medycznej

c. sprawy udzielania informacji o pacjencie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej uregulowane są regulaminem organizacyjnym Ośrodka Zdrowia Salubirs.

14. Lekarze i pracownicy Ośrodka oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Ośrodka zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisu ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i ponoszą materialną odpowiedzialność za skutki jej naruszenia.