INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, SALUBRIS Sp. z o.o., z siedzibą w Tuchowie (33-170), ul. Zielona 15, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 
1. Inspektor Ochrony Danych Kajetan Lipensky / @: biuro@e-salubris.pl - mail zatytułowany "DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH" 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e‑mail: biuro@e-salubris.pl z tytułem „DO INSPEKTGORA OCHRONY DANYCH” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

2. Cele i podstawy przetwarzania

• w celu realizacji świadczeń medycznych i innych świadczeń związanych z leczeniem, zachowaniem i przywracaniem zdrowia na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust..1 lit. a RODO1):
• w celu zawarcia umowy na realizację zadań służby medycyny pracy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art..6 ust..1 lit. b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na realizację zadań służby medycyny pracy, (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO); 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s..1).
• w celu informowania Cię o bieżących aktualnościach związanych z prowadzoną przez nas działalnością leczniczą (podstawa z art..6 ust..1 lit .f RODO)
• w celu zawierania umów wskazanych wyżej na odległość i/lub za pomocą elektronicznej wymiany informacji, ponieważ jest to niezbędne do realizacji świadczeń (podstawa z art..6 ust..1 lit .f RODO)
• w celach analitycznych np.: doboru świadczeń do potrzeb naszych Pacjentów; optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag, na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO)
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO)
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO)
• w celu badania satysfakcji pacjentów/klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO)
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit .f RODO);
• w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art..6 ust..1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
II. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy – art. 14.1.d. RODO
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne, Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Elektroniczne dane lokalizacyjne, Finansowe dane identyfikujące, Szczegóły polisy ubezpieczeniowej, Czynności służbowe, Umowy oraz ugody, Zezwolenia, Szczegóły osobiste, Status służby wojskowej, Status imigranta, Nałogi, Styl życia,Dane dotyczące podróży oraz przemieszczania się, Funkcje społeczne, Dane psychologiczne, Małżeństwo lub inna forma związku, Historia małżeństw, Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników, Sposoby spędzania czasu oraz zainteresowania, Nawyki konsumpcyjne, Dane dotyczące zamieszkania, Dane dotyczące zdrowia fizycznego, Dane dotyczące zdrowia psychicznego, Dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz zachowań, Dane genetyczne odnoszące się do badań populacji, badanie genów itp., Dane dotyczące rekonwalescencji, Edukacja i szkolenia, Zawód i zatrudnienie, Aktualne zatrudnienie, Kariera, Nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy, Medycyna pracy, Dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, Dane dotyczące życia seksualnego, Obszary monitoringu wizyjnego, Nagrania dźwięku.
 
III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. firmom księgowe, prawnicze, informatyczne, lekarze specjaliści, laboratoria diagnostyczno-analityczne, organy administracji samorządowej i rządowej, ZUS, urzędy skarbowe.
innym niezależnym odbiorcom:
IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane przetrzymujemy przez okres 20 lat (dotyczy dokumentacji medycznej) lub 10 lat (dotyczy pozostałej dokumentacji) -zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO  oraz ustawy o działalności leczniczej i aktów pokrewnych.
2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VI. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/neś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, kt.re nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, kt.re przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.e-salubris.pl zakładka RODO. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@e-salubris.pl z tematem „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH” lub udaj się do jednego z naszych Oddziałów. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
• wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2018.160, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2017.1938, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz.U.2014.1184 oraz aktów do nich wykonawczych
• warunkiem zawarcia umowy
• wymogiem umownym
• dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych [przykładowe konsekwencje]:
• grozi Ci grzywna np. niezaszczepienie dziecka (brak podania danych dziecka w przypadku wcześniejszego wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ)
• możemy odmówić zawarcia umowy
• możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia