REGULAMIN ŚWIADCZEŃ FIN. ZE ŚR. PUBLICZNYCH

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

Regulamin porządkowy, określa sposób świadczenia usług medycznych dla pacjentów ubezpieczonych.

1. Jeżeli w regulaminie mowa o Salubris rozumie się przez to podmiot leczniczy Salubris Sp. z o.o. oraz Salubris Sp. z o.o. Sp. k.

2. Salubris Sp. z o. o. organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

4. Pacjent, który może skorzystać ze świadczeń udzielanych przez Salubris, finansowanych ze środków publicznych obowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia.

5. Pacjent, chcący skorzystać ze świadczeń Salubris winien złożyć deklarację zapisu do lekarza POZ.

6. Deklarację można pobrać ze strony internetowej lub dostać w siedzibie ośrodka.

7. Rejestracja pacjentów odbywa się:

a. telefonicznie

b. osobiście

c. przez upoważnionych członków rodziny, lub przez osoby trzecie

d. za pośrednictwem strony internetowej z wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia.

8. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia się pacjenta lub w innym terminie z nim uzgodnionym. W przypadku zmiany terminu pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta i ustala nowy termin udzielenia świadczenia.

9. W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę pacjent przechodzi na koniec kolejki.

10. Świadczenia zdrowotne udzielane są właściwymi metodami i środkami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zakresem kompetencji lekarza POZ lub lekarza specjalisty, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta.

11. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta.

12. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, jeżeli osoba zgłaszająca się wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Świadczenie takie są udzielane bezzwłocznie.

a. Pacjenci w stanach nagłych - zagrażających życiu - mają pierwszeństwo przed innymi Pacjentami.

13. W ramach świadczeń Salubris zapewnia ubezpieczonym dostęp do badań diagnostycznych, zabiegów oraz do konsultacji lekarskich. Informacje o zakresie dostępnych świadczeń umieszczone są na stronie internetowej zakładu. Szczegółowych informacji o pełnym zakresie dostępnych świadczeń udziela rejestracja bezpośrednio w ośrodku lub telefonicznie w godzinach pracy poradni.

a. lekarz POZ jest uprawniony odmówić wydania skierowania na badania diagnostyczne w przypadku gdy metoda i sposób leczenia tego nie wymaga. 

14. Punkt poboru krwi czynny jest w dni robocze w godzinach 08.00 – 09.20.

15. Ośrodek czynny jest w dni robocze w godzinach 08.00 - 18.00. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń w Poradni umieszczane są na stronie internetowej zakładu.

a. Ośrodek Zdrowia może być czynny krócej na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, załącznik nr 1, ust. 2 pkt. 2 (LEX Dz.U. 2016.86) 

16. Świadczenia są udzielane przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń i wprowadzonych do obrotu i użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

17. Ośrodek prowadzi dokumentacje medyczną i zapewnia ochronę danych osobowych (RODO) zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a. dokumentacja pacjentów stanowi własność podmiotu leczniczego

b. pacjent ma prawo do kopii własnej dokumentacji medycznej 

c. Salubris wydaje kopię dokumentacji medycznej pacjenta tylko osobom przez niego upoważnionym

18. Sprawy udzielania informacji o pacjencie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej uregulowane są regulaminem organizacyjnym Ośrodka Zdrowia Salubirs.

19. Lekarze i pracownicy Salubris oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Salubris zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisu ustawy o ochronie danych osobowych, starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i ponoszą materialną odpowiedzialność za skutki jej naruszenia.